หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 

     
     
  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
  การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน แพทย์แผนไทย และความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต และพัฒนาบุคลากร
 
 

     
     
  ส่งเสริมการปลูกป่า สร้างทัศนียภาพตำบลและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
  การกำจัดสิ่งปฏิกูล และการลดปัญหามลพิษในตำบล
 
 

     
     
  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และประชาชนในตำบล ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
  พัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422