หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 

     
     
  พัฒนาแหล่งน้ำ บำรุงรักษา คู คลอง หนอง บึง และหนองน้ำ
  การพัฒนาปรับปรุง ฝายน้ำล้น ทางกั้นน้ำ และประตูระบายน้ำ
  ร้างแหล่งเก็บกักน้ำ ขนาดเล็ก และภาชนะเก็บกักน้ำ
 
 

     
     
  ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิมให้เข้มแข็ง
  พัฒนาระบบการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน แหล่งเงินทุน กองทุน และการช่วยเหลือเกษตรกร
 
 

     
     
  ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
  พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
 
 

     
     
  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ การระบายน้ำ ให้ใช้ได้ตลอดฤดูกาล
  ขยายเขตไฟฟ้า และระบบการสื่อสารอย่างทั่วถึง
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player