หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 


นายเอกชัย ปักษี
ปลัด อบต.นครเดิฐ


รองปลัด ว่าง
 
สำนักปลัด
 


พันจ่าเอกวัชรา ดอนไพรแดง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกาญต์ญาดา พุ่มทับทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกุลิสรา สิงห์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายกู้เกียรติ สร้อยสุวรรณ์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ


นายไพโรจน์ ม่วงเผือก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววิสาข์ อ่อนคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายจิรสิทธิ์ เอมะสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422