หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 
 
 


นายเอกชัย ปักษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
โทร : 0899599533 หริอ 055606200 ต่อ 103


นางสาวธนิดา หนุนนาค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
โทร : 055606200 ต่อ 104
 
สำนักปลัด
 


นางสาวอรมน ดวงใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055606200 ต่อ 105


นางสาวกาญต์ญาดา พุ่มทับทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกุลิสรา สิงห์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายกู้เกียรติ สร้อยสุวรรณ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติการ


นายจิรสิทธิ์ เอมะสุวรรณ
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาววิสาข์ อ่อนคง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายไพโรจน์ ม่วงเผือก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200