หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


นายเอกชัย ปักษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
โทร : 0899599533 หริอ 055606200 ต่อ 103


นางสาวธนิดา หนุนนาค
รองปลัด อบต.นครเดิฐ
โทร : 055606200 ต่อ 104
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอรมน ดวงใจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055606200 ต่อ 105


นางสาวอรพิน รบช้าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055606200 ต่อ 109


นายประเสริฐ ดีวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055606200 ต่อ 107


นางสาวธนิดา หนุนนาค
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 055606200 ต่อ 104


นางเฉลา บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 055606200 ต่อ 111


พันจ่าเอกวัชรา ดอนไพรแดง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 055606200 ต่อ 113
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200