หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


นายเอกชัย ปักษี
ปลัด อบต.นครเดิฐ
โทร : 0899599533


นางสาวธนิดา หนุนนาค
รองปลัด อบต.นครเดิฐ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอรมน ดวงใจ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอรพิน รบช้าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประเสริฐ ดีวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางเฉลา บุญมั่น
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางเฉลา บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม


พันจ่าเอกวัชรา ดอนไพรแดง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422