หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 
 
 
ประชากรในตำบลนครเดิฐสร้างที่อยู่อาศัยแบบรวมกลุ่มเครือญาติ ซึ่งมีวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันไปในแบบชุมชนเมืองและชนบท และพื้นที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำไร่ ทำนา ผลผลิตที่ได้จึงมีคุณภาพ และประชากรในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่งในตำบลมีวัดที่สำคัญถึง 4 แห่ง และยังมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีอีกด้วย
 
 
 
 
ตำบลนครเดิฐ     มีวัด     จำนวน    4   แห่ง ได้แก่
  วัดบึงสวย
  วัดบึงงาม
  วัดจันวนาประชากร
  วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน)
 
 
 
ตำบลนครเดิฐมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน       2       แห่ง    ดังนี้
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแหน
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.นครเดิฐ
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
สถานศึกษาที่สำคัญในตำบลนครเดิฐ      มีดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม จำนวน 4 แห่ง
  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
 
 
 
  หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตำรวจ) จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์ อปพร. ตำบลนครเดิฐ จำนวน 204 นาย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200