หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย

ประกาศ
 
 


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
(NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

***********************************************
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ (๒) (๓) (๔) และ (๕) กำหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

        เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) งดให้ งดรับ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
๑. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หรือไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้กับบุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก
ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๔. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเอื้อผลประโยชน์ให้ตนเอง
หรือผู้อื่น อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือโดยทุจริต
๕. กรณีพบเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐกระทำความผิดดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ จะดำเนินการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
จึงประกาศให้ทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
(นายอัครเดช บังสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2566 เวลา 10.31 น. โดย คุณ กู้เกียรติ์ สร้อยสุวรรณ์

ผู้เข้าชม 79 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200