หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฎหมายและคดี
   
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
   
   
 
- งานสารบรรณ
- งานก่อสร้าง
- งานไฟฟ้า
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   
   
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
/ศูนย์เยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
   
   
   
 
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
   
   
 
- งานบริหารงานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมและพัฒนา
   
   
 
โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.
 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
  1. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- งานนโยบายและแผน
  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- งานบริหารงานบุคคล
  1. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- งานกฎหมายและคดี
  1. นิติกรปฏิบัติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
- งานบริหารงานบุคคล
  1. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
โครงสร้างกองการคลัง
 
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานการเงินและบัญชี
  1. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
โครงสร้างกองช่าง
 
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
  1. นายช่างโยธาชำนาญงาน
- งานไฟฟ้า
- งานสารบรรณ
  1. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน / ศูนย์เยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  1. ครูผู้ดูแลเด็ก
 
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ ระดับต้น)
 
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานควบคุมโรคติดต่อ
  1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
  1. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200