หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฎหมายและคดี
   
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
   
   
 
- งานสารบรรณ
- งานก่อสร้าง
- งานไฟฟ้า
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   
   
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
/ศูนย์เยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
   
   
   
 
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
   
   
 
- งานบริหารงานสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมและพัฒนา
   
   
 
โครงสร้างของสำนักงานปลัด อบต.
 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานกิจการสภา
  1. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- งานนโยบายและแผน
  1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- งานบริหารงานบุคคล
  1. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
- งานกฎหมายและคดี
  1. นิติกรปฏิบัติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
- งานบริหารงานบุคคล
  1. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
โครงสร้างกองการคลัง
 
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานการเงินและบัญชี
  1. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
  1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
  1. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
โครงสร้างกองช่าง
 
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร
  1. นายช่างโยธาชำนาญงาน
- งานไฟฟ้า
- งานสารบรรณ
  1. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน / ศูนย์เยาวชน
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  1. ครูผู้ดูแลเด็ก
 
โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ผู้อานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ ระดับต้น)
 
- งานบริหารสาธารณสุข
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานควบคุมโรคติดต่อ
  1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม
 
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
  1. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
- งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422