หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ประชุมเพื่อให้ความเห็น [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


ออกตรวจเยี่ยม อสม.ตำบลนครเดิฐ นำมอบเจลและแมท ที่ตลาดนัดวัดหนองแหน [ 23 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


ออกพื้นที่ตรวจงาน ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ครับ [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 หลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดสุโขทัย อบต.นครเ [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 37 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


โครงการประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิก อบต.นครเดิฐ และนายก อบต.นครเดิฐ ประจำป [ 10 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 74 


การประชุมสามัญประจำปี 2564 ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลนครเดิฐ [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 62 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.นครเดิฐ [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 99 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2564 โดยชมรมออกกำลังกายบ้านหนอง [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 84 


มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่กักตัว จำนวน 11 ราย [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 142 


โครงการฝึกอบรมกู้ชีพปฏิบัติฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 204 


จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 54 


โครงการดำเนินการชมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 [ 26 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 28 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 139 


ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 84 


ศูนย์ข่าวสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ นครเดิฐ อำเภอศร [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
 
 
 
สท 0023.3/ว254 (ยกเว้น อ.ศรีสัชนาลัย,อ.ศรีสำโรง) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.ขับเคลื่อนระดับจังหวัด) [ แนบ1 ]  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว257 ขอเชิญคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว252 การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว251 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2)  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว250 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Cisease 2019  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว249 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.4/ว449 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว432 การเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว426 การคัดเลือกผู้แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย)  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว427 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลก่อนมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว433 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว244 แก้ไขคำผิด การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว226 การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว243 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว429 แนวทางปฏิบัติกรณีการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือคณะกรรมการ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการในเรื่องที่ผู้นั้นถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว428 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว247 ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดสุโขทัย  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว239 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว238 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว241 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  [ 27 ม.ค. 2565 ]    
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ ส [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 70 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนคร [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 54 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐครั้งแรก วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประช [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 60 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
การเข้าใช้งาน ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะถาม-ตอบแบบอัตโนมัติ (DLA Cha [ 17 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ร่วมฟังนิเทศติดตาม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.จัง [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 122 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครเดิฐ โดย สำนักงานท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ [ 26 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 71 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญชวนประชาชนโหลด แอปพลิเคชัน ร่วมการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือก [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 51 
บ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณ ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สน [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศ เนื่องจากในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตร [ 23 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 123 
ลงพื้นที่ดำเนินการต้นไม้ล้มขวางทางจราจร และกิ่งไม้ล้มพาดผ่านสายไฟ [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 125 
อบต.เมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน และบริเวณ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ไกรนอก พิธีมอบลานอเนกประสงค์และสะพานข้ามคลองหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว259  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว281  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575) สน.บถ. มท 0809.3/ว114  [ 28 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กพส. มท 0810.7/ว260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว244  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว243  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว241  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว240  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]
 
 

ชุมชนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เจริญธรรมกรอบรูป  
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ธ.ค. 2564)    อ่าน 1610  ตอบ 6  
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. วันที่ เท่าไหร่ (14 ธ.ค. 2564)    อ่าน 41  ตอบ 1  
วันที่ 16 เมษายน 2564 เปิดทำการไหม (15 เม.ย. 2564)    อ่าน 240  ตอบ 1  


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โ [ 24 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉ [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมโซฟา จำนวน ๓ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๒ หลัง (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพ [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำฟิล์มติดกระจกทีบแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖ [ 20 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ประจำเดือนมกราคม [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 14 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้บุนวม จำนวน ๖ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ ทึบแสง แบบพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (สำนักปลัด) [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง (สำน [ 7 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ HP Laserjet CB๓๕ A จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ทะเบียน กจ ๑๐๒ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (ประจำเดือนธันวาคม ๒ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕ [ 30 พ.ย. 2564 ]ซ่อมแซมรางระบายน้ำ จากบ้านนายประสิทธิ์ สุกร ถึงบ้านนายใจ เมฆดั้น หมู่ที่ 5 [ 26 พ.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าปั๊มบางจาก ถึงวัดดงจันทน์ หมู่ที่ 2 [ 26 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
E-Service
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200
 

facebook
อบต.นครเดิฐ

facebook
อบต.นครเดิฐ
อบต.นครเดิฐ