หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการเพื่อประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย


ประชุมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนสัมพันธ์ ตำบลนครเดิฐต้านยาเสพติด ประจำปี [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 13 


ภาคเย็น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร [ 29 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


ภาคเช้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร [ 28 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 17 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลนครเดิฐ ประจำปี 2566 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลนครเดิฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมหล่อเทียนจ [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 20 


โครงการแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลนครเดิฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมหล่อเทียนจำน [ 25 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 23 


หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อประสานขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจา [ 18 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 17 


ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 7 และหมู่ 11 ตำบลนครเดิฐ [ 18 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 17 


วันที่ 17-18 กรกฏาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชาคมตามโครงการลดคัดแย [ 18 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


โครงการอบรมให้ความรู้ กฏหมายขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรทราบ [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 20 


กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลองตำบลนครเดิฐ [ 29 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 19 


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิย.66 [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 17 
 
 
 
สท0023.6/9527 (อบจ.สุโขทัย) แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1881 ติดตามการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1880 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว3686 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [ แนบ1 ]  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว3689 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ประชุมในวันที่ 4 ตุลาคม 2566(สำหรับเทศบาล) และ 6 ตุลาคม 2566(สำหรับ อบจ./อบต))  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว3687 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว3683 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.5/ว1879 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.5/ว1872 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2566 งวดที่ 2/2566 และงวดที่ 4/2565 เพิ่มเติม  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.5/ว1877 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566)  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.2/ว1878 การบริหารอัตรากำลังตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
ที่ สท 0023.3/ว3684 ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 29 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.2/ว3647 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA (Digital Performance Appraisal) ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1875 ผลการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1873 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1874 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว3670 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) กรณีเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
 ประชาสัมพันธ์การสำรวจสถานการณ์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation Inspector FSI) และ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector BFSI) ของกรมอนามัย  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว3663 ขอขอบคุณ  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว3665 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  [ 28 ก.ย. 2566 ]    
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
สำรวจขยายไฟฟาสาธารณะ [ 24 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อบต.นครเดิฐ [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๖ [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
เชิญชวนร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา ตำบลนครเดิฐ [ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหัวเขา ถึงบ้านนายหลาบ ตั้ง [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์งานนมัสการ หลวงพ่อศรีจันต์ [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 37 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 22 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านนาย [ 22 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 42 
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ 5 [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
สรุปขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ. [ 27 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 74 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 31 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 3 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 104 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ ๒ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 23 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
อบต.บ้านใหม่สุขเกษม นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
อบต.คลองมะพลับ รายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
 
 
สนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
นงค์รัก แสนอุบล จำหน่ายของฝาก OTOP
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1 ต.ค. 2566)    อ่าน 3670  ตอบ 117  
เสียค่าขยะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ (4 ม.ค. 2566)    อ่าน 81  ตอบ 1  
การช่วยเหลือผู้ติดโรคโควิด (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 97  ตอบ 0  


จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ ของกองสาธารณสุขแล [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในด้านป้องกันและควบคุมโรค ของกองสาธารณสุ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย ของกองสาธารณส [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของกองสาธาร [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ของกองสาธาร [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการขับรถบรรทุกการเกษตร (อีแต๋น) ชนิด ๔ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการรวบรวมเอกสารทางการพัสดุ จัดเก็บเอ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานสวัสดิภาพ [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในการบันทึกข้อมูลขั้นต้นเกี่ย [ 28 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดเครื่องแบบ อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประม [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนสัมพันธ์ ตำบลนครเดิฐ ต้านยาเสพ [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนสัมพันธ์ ตำบลนครเดิฐ ต้านย [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างบรรจุผงเคมีแห้งถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม และเครื่องดื่ม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี [ 13 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยู.เอช.ที. ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ในวันที่ ๑๑-๓๑ ตุลา [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำในอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง โดยวิธีเฉพ [ 4 ก.ย. 2566 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธ [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่ [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดเครื่องมือช่างอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ตำบลนครเดิฐ ประจำปีงบปร [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให [ 18 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เ [ 18 ส.ค. 2566 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
E-Service
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การติดต่อราชการ
แบบยืนคำร้องทั่วไป แบบการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ แบบกรอกชำระเงินค่าบริการต่างๆ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200
 

facebook
อบต.นครเดิฐ

facebook
อบต.นครเดิฐ
อบต.นครเดิฐ