หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
สท0023.2/696 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63 - 65  [ 20 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว697 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว692 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน [ 20 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว691 แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว285 เชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว288 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว287 การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.3/ว 289 อ.สวรรคโลก อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีนคร การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ฯ [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว271 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว272 การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว592 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว649 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.1/ว651 มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว644 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี : CSR in Health for happy Healthy workplace [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.1/ว 276 การจัดสวัสดิกรประเภทการสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีเสียชีวิต [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.2/ว266 เชิญประชุมการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.1/ว278 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.2/ว 268 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลครูฯ [ 18 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.2/ว 267 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯการประเมินผลงานข้าราชการครูฯ พ.ศ.2561 [ 18 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.1/ว 647 ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 18 ก.พ. 2563 ]     
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากค [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เนื่องด้วยตามประการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาต [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต [ 3 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น [ 27 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
[ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในงาน \"วันเด็กแห่งชาติ\" ประจำปี 2563 ในวันเส [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ตอนที่ 4. ภาษีที่ดินและสิ่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ตอนที่3. ต้องเสียภาษีที่ดิน [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภา [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ตอนที่ 1 ทําไมถึงต้องมีภาษี [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 436 
ติดต่อได้ที่ 055606200 ต่อ 106 [ 2 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการขายครุภัณฑ์ จำนวน ๒๒ รายการ [ 25 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ฐานภาษี ผู้เสียภาษีและผู้จัดเก็บภาษี ก [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 28 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจักทำฐานภาษี สำรวจข้อม [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 79 
อบต.ปากแคว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิ [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ดงเดือย ประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย เรื่อง การบริหา [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว467  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว498  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0147  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว499 [แบบสำรวจฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำและแจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชั่วคราว) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว494 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
 
 

วัดปัจจันตคารามวาสี  

เจริญธรรมกรอบรูป  
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 1072  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ย. 2558)    อ่าน 1087  ตอบ 0  


จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเ [ 11 ก.พ. 2563 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยี่ห้อมาสด้า ทะเบียน บจ ๘๓๕๐ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะ [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จากถนนสายบ้านฟากคลอง-หัวเขา ถึงทางเข้าหมู่บ้านปากอ่ [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด [ 29 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่ ณ ห้องประชุมวัดปัจจันตทาคารามวาสี (วัดหนองแหน) ต.นครเ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อกรอบรูปทองเพื่อจัดกิจกรรมงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันพ่อขุนรามคำแห [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมองส่วนหน้า Executive Function (EF) ของเด็กปฐมว [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คัน สำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงกา [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมารถบัสไม่ประจำทาง สำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันพ่อขุนรามค [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม และเช่าชุดไทย สำหรับผู้ถือป้าย ผู้ถือพาน และผู้ถือว่าว โดย [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างทำเครื่องสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๙ จากบ้านนายสังวร สิงห์วงษ์ ถึงถนนสายเข้าบึ [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังหมู่ที่ ๙ จากบ้านนายสังวร สิงห์วงษ์ ถึงถนนสายเข้าบึ [ 15 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด [ 15 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด [ 15 ม.ค. 2563 ]จ้างทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมให้ความรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒ [ 8 ม.ค. 2563 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 7 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาดูดส้วมสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422