หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล นครเดิฐ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ยินดีให้บริการสามารถ ประชาสัมพันธ์ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


จัดเตียมสถานที่บริการประชาชนที่จะมาให้ข้อมูลในการทำสมุดพกครอบครัว กับเจ้าหน้าที่ [ 16 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


ประชุมพิจารณาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 /2565 ให้กับโรงเรียน ทั้ง 4 [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 


ตรวจบ่อบาดาล และส่งมอบระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง สังกัดองค์การบ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุในโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 


ลงพื้นที่ประมาณการบ้านผู้พิการ [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


ประชุมการติดตามเร่งรัดผลการดำเนินโครงการและลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงซ่อ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาสาปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 13 


โครงการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนครเดิฐ ประจำปีงบประ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


เวทีประชาคม จัดทำแผนระดับอำเภอร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน [ 17 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 34 


กิจกรรมติดตามการทำงานของcgและมอบถุงปันสุข ปันน้ำใจ ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบล [ 29 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 28 


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ประชุมเพื่อให้ความเห็น [ 25 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


ออกตรวจเยี่ยม อสม.ตำบลนครเดิฐ นำมอบเจลและแมท ที่ตลาดนัดวัดหนองแหน [ 23 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 46 


ออกพื้นที่ตรวจงาน ถนน คสล. หมู่ที่ 9 ครับ [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
 
 
 
ที่ สท 0023.3/ว1421 การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร [ แนบ1 ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1419 ขอส่งแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2565  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1418 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1416 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1414 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1417 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1408 ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1411 การจัดเวที สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน  [ 1 ก.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1400 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.5/ว1399 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1407 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1406 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1405 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎรรอบพื้นที่สนามบินสุโขทัย  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2460 ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/5928 (เฉพาะ อบจ.) การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีอุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแชมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.2/ว1390 ปรับกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรตามแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.1/ว 1410 ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1397 การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ/ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1392 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง 5 ปี ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษา: บทเรียน ความท้าทายและปัจจัยสู่ความสำเร็จ  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
สท0023.3/ว1391 โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า)  [ 30 มิ.ย. 2565 ]    
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงาน [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสุรินทร์ ทองดอนพุ่ม [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคสล. ถึงสี่แยกตราชั่ง ม [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า) [ 6 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 144 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมัย สุกร ถึงบ้านนา [ 31 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.นครเดิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเดิฐ อำ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
เปิดศูนย์พักคอย [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) พร้อมบ่อพัก หมู่ 8 [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 17 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑, ๙, ๑๑ จากถนนสายศรีนคร-ปลายร [ 27 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
รายงานการประชาสัมธ์ หอกระจ่ายข่าวไร้สายเดือน เมษายน 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ จากถนนสายน้ำขุม-บ้านดงจันทร์ [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
อบต.นาขุนไกร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 9 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
อบต.ไกรใน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) กสว. มท 0820.3/ว2026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบรายงานฯ]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว2023  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2022 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว2019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2565 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว27  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2007  [ 1 ก.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2019  [ 1 ก.ค. 2565 ]
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4560  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ กศ. มท 0816.2/ว1985  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
โครงการโพธิสัตว์น้อย (ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1978 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2565) และไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7753-7823 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7824-7847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
ปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1902  [ 28 มิ.ย. 2565 ]
 
 

ชุมชนต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เจริญธรรมกรอบรูป  
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 มิ.ย. 2565)    อ่าน 1847  ตอบ 25  
การช่วยเหลือผู้ติดโรคโควิด (27 เม.ย. 2565)    อ่าน 18  ตอบ 0  
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. วันที่ เท่าไหร่ (14 ธ.ค. 2564)    อ่าน 82  ตอบ 1  


ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ โ [ 30 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพ [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพ [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ รถยนต์ ทะเบียน กจ ๑๐๒ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๖ - [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะ รถยนต์ ทะเบียน กจ ๑๐๒ สุโขทัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๖ - [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง ประจำปีการศึกษา [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อชุดเสริมการพัฒนาเด็กและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองสวัสดิการสังค [ 6 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท ยู.เอช.ที ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (ในวันที่ ๗-๓๐ มิถุนายน [ 6 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย [ 2 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมารถตู้ โครงการ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒ [ 2 มิ.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านหน้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนคร [ 27 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากถนน คสล. ซอยบ้านนางสมัย สุกร ถึงบ้ [ 26 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 26 พ.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อ [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (เดือน มิถุนายน [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ยี่ห้อ Brother HL-L๒๓๗๐DN กองคลัง องค์กา [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.นครเดิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัด [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.นครเดิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัด [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.นครเดิฐ หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัด [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (เดือน พฤษภาคม ๒ [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อ [ 10 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑, ๙, ๑๑ จากถนนสายศรีนคร-ปลายราง ถึงฟาร์มเป็ด ตำ [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อถุงยังชีพหรือเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับความเดือดร้อ [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง (เดือน พฤษภาคม ๒ [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก.) พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐ [ 27 เม.ย. 2565 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
 
 
E-Service
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
การติดต่อราชการ
แบบยืนคำร้องทั่วไป แบบการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ แบบกรอกชำระเงินค่าบริการต่างๆ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200
 

facebook
อบต.นครเดิฐ

facebook
อบต.นครเดิฐ
อบต.นครเดิฐ