หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ค่ะ
 
 
 
สท0023.3/1484 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ก้าวนี้เพื่อผู้สูงอายุ  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/1483 รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3481 การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/1476 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/1477 โครงการอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ใหม่ New e-LAAS ตามแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมา  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/1475 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปรับปรุงและปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 สำหรับเริ่มต้นบันทึกบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1479 การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1478 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1471 ทม.สุโขทัยธานี การบรรยายเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในสถานศึกษา  [ 30 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1473 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system : LEC ประจำปีการศึกษา 2563  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท 0023.2/ว 3477 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รอบ 8  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.4/ว1472 โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1467 รายงานการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะอาชีพ  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว1466 ประมวลผลการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3465 สรุปผลการดำเนินโครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.3/ว3463 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งวดที่ 2  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1448 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1447 การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท0023.5/ว1446 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 เพิ่มเติม  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
สท 0023.2/ว 3454 แต่งต้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ฯ ประจำปีงาบประมาณ พ.ศ.2563  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
 
 
  ท่าต้องการให้ อบต.นครเดิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 กิจกรรมธรรมะสำหร [ 29 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 กิจกรรม ให้ความร [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ร่วมรณรงค์โครงการจุดกระแสสังคมที่่ไม่ทนคนต่อต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. #ไม่ทนคน [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
การแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานบร [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 101 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 กิจกรรมทำก๋วยจั๊ [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 20 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำ [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 711 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อ [ 20 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 33 
กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ 3 [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเล [ 18 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่องประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส [ 6 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance A [ 1 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ ๒ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่นที่ ๑ [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 6 
วิดิทัศน์ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนครเดิฐ รุ่น3 [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 8 
อบต.หนองกระดิ่ง แผนการตรวจสอบระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระดิ่ง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3032  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2562 ด่วน กศ. มท 0816.3/ว3028  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว5866 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3021  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว18280  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17855-17920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17921-17996 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. กศ. มท 0816.2/ว2987  [ 30 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3020  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3003  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3002  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน สน.บถ. มท 0809.2/ว123  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว3000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18073-18080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2999  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 กศ. มท 0816.4/ว2994  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2980  [ 29 ก.ย. 2563 ]
โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2985  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กพส. มท 0810.2/ว2982 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2995  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752  [ 28 ก.ย. 2563 ]
 
 

วัดปัจจันตคารามวาสี  

เจริญธรรมกรอบรูป  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ได้ออกสำรวจและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง (23 มิ.ย. 2563)    อ่าน 19  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (16 มิ.ย. 2563)    อ่าน 1155  ตอบ 1  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ย. 2558)    อ่าน 1215  ตอบ 0  


จ้างต่อเติม ปรับปรุงอาคาร และห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง หมู่ที่ 7 โดยว [ 28 ก.ย. 2563 ]จ้างต่อเติม ปรับปรุงอาคาร และห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง หมู่ที่ 7 โดยว [ 28 ก.ย. 2563 ]ซื้อยางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ YAMAHA ทะเบียน ๑กช ๗๒๒๖ สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บจ 8350 สุโขทัย โด [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทะเบียน กจ 102 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างทำบอร์ดทำเนียบสภาฯ และบอร์ดทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์HP Laserjet M1132 MFP 85A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม wonglebO;นมwonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ wonglebO;สำนักปลัดwonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ [ 15 ก.ย. 2563 ]ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP Laserjet 30A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ สาย wonglebO;เงินเหลือจ่ายw [ 10 ก.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ สาย wonglebO;เงินเหลือจ่ายw [ 10 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลนครเดิฐ จำนวน [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตั้งจุดกู้ชีพป้องกันการจมน้ำ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ [ 28 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและ [ 25 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต ชนิดช่องเดียว รูปสี่เหลี่ยมทั่วไป หมู่ที่ ๙ โด [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต ชนิดช่องเดียว รูปสี่เหลี่ยมทั่วไป หมู่ที่ ๙ โด [ 24 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2563 ]

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2558
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-565-3422