หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Peport
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
“การบริหารการจัดการน้ำที่ดี
มีเศรษฐกิจพอเพียง
สาธารณูปโภคก้าวหน้า
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการประชาชน ”
วิสัยทัศน์ อบต.นครเดิฐ
ศูนย์รวมจิตใจทางด้านศาสนาของชาวนครเดิฐ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟากคลอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเดิฐ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
นครเดิฐ
www.nakorndert.go.th
1
2
3
4
5
 
 
วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 
 


 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท 0023.3/ว254 (ยกเว้น อ.ศรีสัชนาลัย,อ.ศรีสำโรง) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.ขับเคลื่อนระดับจังหวัด) [ เอกสาร1 ]  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว257 ขอเชิญคัดเลือกคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามมาตรา 5(3) แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว252 การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบรายงานฯ  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว251 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2)  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว250 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Cisease 2019  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
สท0023.3/ว249 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,920
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-606-200